Dod yn aelod

Rydym yn cefnogi aelodaeth gynyddol o sefydliadau diwydiant, y byd academaidd, a'r sector cyhoeddus — a phob un yn cychwyn ar eu teithiau tuag at sero net.

Two workers in hard hats and high-vis at a computer

Buddion craidd i aelodau

Os hoffai’ch sefydliad ddechrau ei daith sero net ei hun; dysgu gan fusnesau eraill sy’n gwneud yr un peth; a helpu Cymru i gyflawni ei thargedau sero net 2050 — yna rydych chi yn y lle iawn.

Gall aelodau ehangu eu cyrhaeddiad a chefnogi Cymru ar ei siwrnai sero net ehangach drwy adrodd stori eu sefydliadau drwy’r sylw a roddir i NZIW yn y cyfryngau, sylw ar LinkedIn ac astudiaethau achos ar y wefan. Gallwn gynnig pecyn cymorth cyfathrebu NZIW, am ddim, i aelodau i’w helpu i gymryd rhan.

Cymysgedd o weithdai personol a rhithwir, yn cael eu cynnig yn rheolaidd ac wedi’u teilwra i anghenion ein haelodau. Wrth ddarparu gofod i ddysgu, gofyn cwestiynau a rhannu gwybodaeth, mae’r digwyddiadau hyn yn grymuso ein haelodau i adeiladu cysylltiadau proffesiynol parhaol. Cadwch lygad am ragor o wybodaeth am ein digwyddiadau i aelodau.

Mae ein Prif Swyddog Gweithredol, Ben Burggraaf, ar gael i siarad mewn digwyddiadau/cyfarfodydd cwmnïau (yn amodol ar ei argaeledd) — gyda’r nod o ysbrydoli gweithwyr a rhanddeiliaid ein haelodau; eu hannog i gyd-fynd â’ch amcanion sero net; a’ch helpu i feithrin diwylliant o gynaliadwyedd.

Bob chwarter byddwch yn derbyn e-gylchlythyr sy’n cynnwys crynodeb o newyddion NZIW; cymorth gan y Llywodraeth a chyfleoedd buddsoddi; adnoddau a chyhoeddiadau sydd newydd eu cyhoeddi a digwyddiadau a chyfleoedd rhwydweithio cenedlaethol, rhanbarthol a lleol perthnasol.

Mae ein haelodau’n cael arweiniad a chymorth wrth bontio i gyflawni sero net, ac rydyn ni’n rhannu llwybrau clir i leihau eu hallyriadau carbon diwydiannol yn effeithiol. Mae Diwydiant Sero Net Cymru wedi ymrwymo i gefnogi aelodau ar bob cam o’u taith cynaliadwyedd hefyd — felly, p’un a ydych chi’n dechrau arni nawr neu wedi dechrau ar y daith at sero net yn barod, bydd Diwydiant Sero Net Cymru yn rhoi’r arweiniad sydd ei angen arnoch chi i gyflymu eich cynnydd. O fis Chwefror 2024 ymlaen, bydd ein haelodau’n gallu cael mynediad at sesiynau cymhorthfa misol. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal bob ail fore Gwener y mis. Bydd aelodau’n gallu trefnu slot 30 munud i drafod lle maen nhw ar eu taith ac edrych ar sut gall Diwydiant Sero Net Cymru eu cefnogi a’u grymuso i greu dyfodol mwy gwyrdd. Mwy o wybodaeth cyn bo hir!

Rydyn ni’n helpu ein haelodau i sicrhau cyllid grant am brosiectau carbon isel drwy gyllid ymlaen llaw am gymorth i ysgrifennu ceisiadau arbenigol. Rydyn ni wedi dewis grŵp o ysgrifenwyr ceisiadau profiadol i’ch helpu i ddatblygu ceisiadau apelgar a fydd yn datgloi cyfleoedd buddsoddi yn llwyddiannus.

Bydd NZIW yn ariannu’r costau ymlaen llaw i gefnogi’r gwaith o ysgrifennu ceisiadau am brosiectau credadwy sy’n ceisio cael cymorth cyllid grant. Mae hyn werth hyd at £10,000 (heb gynnwys TAW) fesul prosiect ac mae angen i’r aelod ad-dalu’r gwerth os yw’r cais yn llwyddiannus. Mae’r gwasanaeth hwn yn amodol ar argaeledd cyllid digonol.

Gwasanaethau ychwanegol, yn amodol ar daliadau aelodaeth ychwanegol:

Cyflwyno prosiect cydweithredol: Gwasanaethau sydd ar gael i aelodau, yn amodol ar daliadau aelodaeth ychwanegol. Bydd ein partneriaethau rhanddeiliaid aml-lefel gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Cynllunio Lleol a chyrff rheoleiddiol eraill, i ddadrisgio a chyflymu’r broses o gyflawni eich prosiectau Sero Net – tra’n cyd-fynd ag egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). Drwy ddefnyddio Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth pwrpasol ar gyfer eich prosiect (i’w gytuno rhwng pob parti), fel parti annibynnol y gellir ymddiried ynddo, byddwn yn cefnogi proses gydsynio eich prosiect.

Gall maint hyn gael ei bennu gan yr aelod ac mae’n dibynnu ar gwmpas y prosiect (y cytunir arno ymlaen llaw). Bydd costau’r gwasanaethau yn cael eu hailgodi ar yr aelodau ar gost, ynghyd â thâl gorbenion i ariannu cychwyn y prosiect a chydlynu’r rhaglen yn gyffredinol (tâl gorbenion i’w gadarnhau).

Mynediad at wasanaethau ysgrifennu ceisiadau proffesiynol: Rydyn ni’n helpu ein haelodau i sicrhau cyllid grant ar gyfer prosiectau carbon isel drwy roi cyllid ymlaen llaw am gymorth gan ysgrifenwyr ceisiadau profiadol. Rydyn ni wedi dewis grŵp o ysgrifenwyr cynigion profiadol i ddarparu cefnogaeth ac arbenigedd — byddan nhw’n eich helpu chi i greu cynigion diddorol a datgloi cyfleoedd buddsoddi. Bydd Diwydiant Sero Net Cymru yn ariannu’r costau ymlaen llaw i gefnogi’r gwaith o ysgrifennu ceisiadau am brosiectau credadwy sy’n ceisio cael cymorth cyllid grant, ar ôl cam sgrinio cychwynnol y prosiect. Mae hyn yn werth hyd at £10,000 (heb gynnwys TAW) fesul prosiect a bydd angen i’r aelod ad-dalu’r gwerth os yw’r cais yn llwyddiannus. Mae’r gwasanaeth hwn yn amodol ar argaeledd cyllid digonol.

Cyfrwng cyflawni ar y cyd (y sector cyhoeddus a phreifat): Bydd y partneriaethau aml-lefel rydyn ni’n eu datblygu â rhanddeiliaid fel Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Cynllunio Lleol, a chyrff rheoleiddio eraill, yn lleihau risg ac yn cyflymu’r broses o gyflawni eich prosiectau Sero Net – ac yn eu cyflawni mewn ffordd sy’n cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). Drwy ddefnyddio Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth pwrpasol ar gyfer eich prosiect (i’w gytuno rhwng pob parti), fel parti annibynnol y gellir ymddiried ynddo, byddwn yn cefnogi proses gydsynio eich prosiect.

Gall maint hyn gael ei bennu gan yr aelod ac mae’n dibynnu ar gwmpas y prosiect (y cytunir arno ymlaen llaw). Bydd costau’r gwasanaethau yn cael eu hailgodi ar yr aelodau ar gost, ynghyd â thâl gorbenion i ariannu cychwyn y prosiect a chydlynu’r rhaglen yn gyffredinol (tâl gorbenion i’w gadarnhau).

A group of people at a conference
Netzero Icon

Cofrestrwch eich diddordeb

  Gwybodaeth Cwmni


   

  Prif wybodaeth gyswllt
   

  Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd a Telerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

  7Co2 Logo Cwmni
  Apollo Engineering Consultants Logo Cwmni
  Associated British Ports Logo Cwmni
  Avantis Marine Limited Logo Cwmni
  Bute Energy Logo Cwmni
  Cardiff University Logo Cwmni
  Celsa Group Logo Cwmni
  Celtic Green Energy Logo Cwmni
  Celtic Sea Power Limited Logo Cwmni
  DCarbonX Logo Cwmni
  Dragon LNG Logo Cwmni
  Energy 101 Logo Cwmni
  Enevaro Logo Cwmni
  Enfinium Logo Cwmni
  ERM Logo Cwmni
  Gradyent Logo Cwmni
  H2 Energy Ecosystems Logo Cwmni
  Hugh James Logo Cwmni
  IGEM Logo Cwmni
  LanazaTech Logo Cwmni
  Marubeni Europower Logo Cwmni
  Net Zero Energy Systems Logo Cwmni
  NPTC Logo Cwmni
  Panasonic Logo Cwmni
  PCC Logo Cwmni
  Progressive Energy Logo Cwmni
  Rockwool Logo Cwmni
  Royal Mint Logo Cwmni
  RWE Logo Cwmni
  Swansea University Logo Cwmni
  Tata Steel Logo Cwmni
  University of South Wales Logo Cwmni
  Vale Logo Cwmni
  Valero Energy Ltd Logo Cwmni
  Wales & West Utilities Logo Cwmni
  WEPA UK Ltd Logo Cwmni
  Woodknowledge Wales Logo Cwmni