Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd ddiwethaf: TACHWEDD 2023

Cyflwyniad:

Dyma’r Polisi Preifatrwydd ar gyfer Diwydiant Sero Net Cymru (NZIW). Fe’i cynhyrchwyd i nodi’r sail yr ydym yn casglu gwybodaeth bersonol, pam rydym yn ei chasglu, a sut y bydd yn cael ei phrosesu.

At ddibenion y Polisi Preifatrwydd hwn, gweler rhestr o ddiffiniadau allweddol isod:

 • Mae cyfrif yn golygu cyfrif unigryw a grëwyd i ddefnyddwyr gael mynediad i’n Gwasanaeth neu rannau o’n Gwasanaeth.
 • Mae “Ni” neu “Ein” (yn y Cytundeb hwn) yn cyfeirio at NZIW.
 • Mae gwasanaeth neu wasanaethau yn cyfeirio at y Wefan a / neu wefan ehangach NZIW.
 • Mae cwcis yn ffeiliau bach sy’n cael eu gosod ar gyfrifiadur, dyfais symudol, neu unrhyw ddyfais arall gan wefan, gyda gwybodaeth am hanes pori.
 • Mae dyfais yn golygu unrhyw ddyfais sy’n gallu cyrchu’r Gwasanaeth fel cyfrifiadur, ffôn symudol neu lechen ddigidol.
 • Data Personol yw unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn dynodedig neu adnabyddadwy.
 • Mae Darparwr Gwasanaeth yn golygu unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol sy’n prosesu’r data ar ran NZIW. Mae’n cyfeirio at gwmnïau trydydd parti neu unigolion a gyflogir gan NZIW i hwyluso’r Gwasanaeth, i ddarparu’r Gwasanaeth ar ran NZIW, i berfformio gwasanaethau sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaeth neu i gynorthwyo NZIW i ddadansoddi sut mae’r Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.
 • Mae Gwasanaeth Cyfryngau Cymdeithasol Trydydd Parti yn cyfeirio at unrhyw wefan neu unrhyw wefan rhwydwaith cymdeithasol lle gall Defnyddiwr fewngofnodi neu greu cyfrif i ddefnyddio’r Gwasanaeth.
 • Mae Data Defnydd yn cyfeirio at ddata a gesglir yn awtomatig, naill ai a gynhyrchir drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth neu seilwaith y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft, hyd ymweliad â thudalen).
 • Mae gwefan yn cyfeirio at wefan NZIW, y gellir ei chyrchu drwy: www.nziw.cymru.
 • Chi yw’r unigolyn sy’n cyrchu neu’n defnyddio’r Gwasanaeth, neu’r cwmni, neu endid cyfreithiol arall y mae’r unigolyn hwnnw yn cyrchu neu’n defnyddio’r Gwasanaeth ar ei ran, fel y bo’n gymwys;

Casglu a defnyddio eich data personol:

Mae NZIW yn gorff nid-er-elw sy’n grymuso busnesau i adeiladu dyfodol gwyrddach.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn. Oni nodir yn wahanol, mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn ymwneud â’n defnydd o unrhyw wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu neu’n ei defnyddio mewn perthynas â’r gwasanaethau canlynol:

 • Gwefannau NZIW (gan gynnwys www.nziw.cymru) ac isbarthau / gwefannau cysylltiedig.
 • Digwyddiadau NZIW, gan gynnwys digwyddiadau corfforol a digidol ar gyfer aelodau/rhai nad ydynt yn aelodau.
 • Arolygon ar-lein sy’n ymwneud â’r cynnig NZIW.
 • Cyfathrebu a anfonwyd trwy asiantaeth gyfathrebu NZIW, Equinox.
 • Sianel/Sianeli cyfryngau cymdeithasol swyddogol NZIW.

Ar gyfer cyfreithiau diogelu data’r DU a’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), rheolwr data NZIW yw Ben Burggraaf, y mae ei swyddfa gofrestredig yng Nghanolfan Waterton, Ystâd Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru, CF31 3WT.

Mathau o ddata a gesglir:

Data Personol:

Wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth/Gwasanaethau, efallai y byddwn yn gofyn i chi roi gwybodaeth bersonol adnabyddadwy benodol i ni y gellir ei defnyddio i gysylltu â Chi neu i’ch adnabod. Gall gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:

 • Cyfeiriad e-bost.
 • Data defnydd.

Data Defnydd:

Cesglir Data Defnydd yn awtomatig wrth ddefnyddio’r wefan a gall gynnwys gwybodaeth fel cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd eich Dyfais (e.e. cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein Gwasanaeth yr ydych yn ymweld â hwy, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreulir ar y tudalennau hynny, dynodwyr dyfeisiau unigryw a data diagnostig eraill.

Pan fyddwch chi’n cyrchu’r wefan ar ddyfais symudol, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth benodol yn awtomatig, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, y math o ddyfais symudol rydych chi’n ei defnyddio, ID unigryw eich dyfais symudol, cyfeiriad IP eich dyfais symudol, eich system weithredu symudol, y math o borwr Rhyngrwyd symudol rydych chi’n ei ddefnyddio, dynodwyr dyfeisiau unigryw a data diagnostig eraill.

Technolegau Olrhain a Chwcis:

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i olrhain y gweithgaredd ar ein gwefan ac i storio gwybodaeth benodol. Y technolegau olrhain a ddefnyddir yw ffaglau, tagiau a sgriptiau i gasglu ac olrhain gwybodaeth ac i wella a dadansoddi ein gwasanaethau. Gallai’r technolegau rydym yn eu defnyddio gynnwys:

 • Cwcis neu Gwcis Porwr. Mae cwci yn ffeil fach a roddir ar eich dyfais. Gallwch roi cyfarwyddyd i’ch porwr wrthod pob Cwci neu i nodi pryd mae Cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os nad ydych yn derbyn cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai rhannau o’n gwefan. Oni bai eich bod wedi addasu gosodiad eich porwr fel y bydd yn gwrthod cwcis, gall ein gwasanaeth ddefnyddio cwcis.
 • Ffaglau Gwe. Efallai y bydd rhai rhannau o’n gwefan a’n e-byst yn cynnwys ffeiliau electronig bach o’r enw ffaglau gwe (y cyfeirir atynt hefyd fel gifs clir, tagiau picsel, a gifs un picsel) sy’n caniatáu i NZIW, er enghraifft, gyfrif defnyddwyr sydd wedi ymweld â’r tudalennau hynny neu agor e-bost ac ar gyfer ystadegau gwefannau cysylltiedig eraill (er enghraifft, cofnodi poblogrwydd adran benodol a gwirio system ac uniondeb gweinydd).

Gall cwcis fod yn Gwcis “Parhaus” neu “Sesiwn”:

 • Mae Cwcis Parhaus yn aros ar eich cyfrifiadur personol neu ddyfais symudol pan fyddwch yn mynd all-lein.
 • Mae Cwcis Sesiwn yn cael eu dileu cyn gynted ag y byddwch yn cau eich porwr gwe. Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn a Pharhaus at y dibenion a nodir isod:

Angenrheidiol / Cwcis Hanfodol

Math: Cwcis Sesiwn

Gweinyddwyd gan: Ni

Diben: Mae’r cwcis hyn yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau i chi sydd ar gael trwy’r wefan ac i’ch galluogi i ddefnyddio rhai o’i nodweddion. Maen nhw’n helpu i ddilysu defnyddwyr ac atal defnydd twyllodrus o gyfrifon defnyddwyr. Heb y Cwcis hyn, ni ellir darparu’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanyn nhw, a dim ond i ddarparu’r gwasanaethau hynny y byddwn yn defnyddio’r Cwcis hyn.

Polisi Cwcis / Cwcis Derbyn Rhybudd

Math: Cwcis Parhaus

Gweinyddwyd gan: Ni

Diben: Mae’r Cwcis hyn yn nodi a yw defnyddwyr wedi derbyn y defnydd o gwcis ar y wefan.

Cwcis Ymarferoldeb

Math: Cwcis Parhaus

Gweinyddwyd gan: Ni

Diben: Mae’r Cwcis hyn yn ein galluogi i gofio dewisiadau a wnewch pan fyddwch yn defnyddio’r wefan, fel cofio eich manylion mewngofnodi neu ddewis iaith. Diben y Cwcis hyn yw rhoi profiad mwy personol i chi ac osgoi gorfod ailnodi’ch dewisiadau bob tro y byddwch yn defnyddio’r wefan.

Defnyddio eich Data Personol:

Gall NZIW ddefnyddio Data Personol at y dibenion canlynol:

 • Darparu a chynnal ein gwefan, gan gynnwys monitro’r defnydd o’n gwasanaethau.
 • Rheoli cyfrifon aelodau: er mwyn rheoli eich cofrestriad fel aelod o NZIW. Mae’r Data Personol a ddarperir gan aelodau yn rhoi mynediad iddyn nhw at wahanol swyddogaethau. Hefyd, cynorthwyo i ddatblygu, cydymffurfio ac ymgymryd â gwasanaethau aelodaeth yn effeithlon.
 • Cysylltu â chi: Cysylltu â chi drwy e-bost, galwadau ffôn, SMS, neu ffurfiau cyfwerth eraill o gyfathrebu electronig gyda diweddariadau neu gyfathrebu llawn gwybodaeth sy’n gysylltiedig â swyddogaethau, cynhyrchion neu wasanaethau contract, gan gynnwys y diweddariadau diogelwch, pan fo angen ar gyfer gweithredu.
 • Rhoi newyddion, cynigion arbennig a gwybodaeth gyffredinol i chi am nwyddau, gwasanaethau a digwyddiadau eraill yr ydym yn eu cynnig sy’n debyg i’r rhai yr ydych eisoes wedi’u prynu neu holi amdanyn nhw oni bai eich bod wedi dewis peidio â derbyn gwybodaeth o’r fath.
 • Rheoli eich ceisiadau: Mynychu a rheoli eich ceisiadau i ni.
 • At ddibenion eraill: Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion eraill, megis dadansoddi data, nodi tueddiadau defnydd, pennu effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd hyrwyddo ac i werthuso a gwella ein gwefan, gwasanaethau, marchnata a/neu eich profiad fel aelod.

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • Gyda Darparwyr Gwasanaeth: Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â darparwyr gwasanaeth i fonitro, cynorthwyo neu wella ein Gwasanaeth.
 • Gyda chysylltiadau: Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda’n cysylltiedigion, ac os felly byddwn yn gofyn i’r cysylltiadau hynny anrhydeddu’r Polisi Preifatrwydd hwn. Mae cysylltiadau yn cynnwys Llywodraeth Cymru a phartneriaid menter ar y cyd / cwmnïau eraill yr ydym yn eu rheoli neu sydd o dan reolaeth gyffredin gyda ni, e.e., SWIC.
 • Gyda defnyddwyr eraill: pan fyddwch yn rhannu gwybodaeth bersonol neu’n rhyngweithio fel arall yn y cyhoedd, gall pob defnyddiwr weld gwybodaeth o’r fath a gellir ei dosbarthu’n gyhoeddus. Os ydych chi’n rhyngweithio â defnyddwyr eraill neu’n cofrestru trwy Wasanaeth Cyfryngau Cymdeithasol Trydydd Parti, efallai y bydd eich cysylltiadau ar y Gwasanaeth Cyfryngau Cymdeithasol Trydydd Parti yn gweld eich enw, proffil, lluniau a disgrifiad o’ch gweithgaredd. Yn yr un modd, bydd defnyddwyr eraill yn gallu gweld disgrifiadau o’ch gweithgaredd, cyfathrebu â chi a gweld eich proffil.
 • Gydag aelodau eraill: wrth gofrestru fel aelod, gallwch ddewis rhannu gwybodaeth bersonol neu ryngweithio fel arall yn ardal yr aelodau. Gall pob aelod arall weld gwybodaeth o’r fath, gan gynnwys proffil personol, i gynorthwyo cydweithio.
 • Gyda’ch caniatâd: Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall gyda’ch caniatâd.

Cadw eich Data Personol:

Bydd NZIW yn cadw eich Data Personol dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio eich Data Personol i’r graddau sy’n angenrheidiol i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol (er enghraifft, os yw’n ofynnol i ni gadw eich data i gydymffurfio â deddfau cymwys), datrys anghydfodau, a gorfodi ein cytundebau a’n polisïau cyfreithiol.

Bydd NZIW hefyd yn cadw Data Defnydd at ddibenion dadansoddi mewnol. Yn gyffredinol, cedwir Data Defnydd am gyfnod byrrach o amser, ac eithrio pan ddefnyddir y data hwn i gryfhau’r diogelwch neu i wella ymarferoldeb ein gwasanaeth, neu mae’n ofyniad cyfreithiol arnom i gadw’r data hwn am gyfnodau hirach.

Trosglwyddo eich Data Personol:

Mae eich gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, yn cael ei phrosesu yn swyddfeydd gweithredu NZIW yn ogystal â swyddfeydd cyflenwyr perthnasol, gan gynnwys yr asiantaeth gyfathrebu, Equinox.

Mae eich caniatâd i’r Polisi Preifatrwydd hwn a’ch cyflwyniad o wybodaeth o’r fath yn cynrychioli eich cytundeb i’r trosglwyddiad hwnnw.

Bydd NZIW yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn. Ni fydd unrhyw drosglwyddiad o’ch Data Personol yn digwydd oni bai bod rheolaethau digonol ar waith, gan gynnwys diogelwch eich data a gwybodaeth bersonol arall.

Datgelu’ch Data Personol:

Efallai y bydd NZIW yn datgelu eich Data Personol mewn modd didwyll y mae angen gweithredu o’r fath er mwyn:

 • Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol.
 • Amddiffyn a diogelu hawliau neu eiddo NZIW.
 • Atal neu ymchwilio i gamweddau posibl mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth.
 • Diogelu diogelwch personol defnyddwyr y Gwasanaeth neu’r cyhoedd.
 • Amddiffyn rhag atebolrwydd cyfreithiol.

Diogelwch eich Data Personol:

Rydym wedi ymrwymo i brosesu eich data mewn modd cyfreithlon a thryloyw. Bydd eich gwybodaeth bersonol:

 • Yn cael ei phrosesu yn unol â deddfau a rheoliadau perthnasol, gan sicrhau tegwch a thryloywder.
 • Yn cael ei defnyddio at ddibenion penodol, cyfreithlon yn unig.
 • Yn cael ei chyfyngu i’r hyn sy’n berthnasol ac yn angenrheidiol at y dibenion a fwriadwyd.
 • Yn cael ei chynnal gyda chywirdeb a’i chadw’n gyfredol.
 • Yn cael ei chadw dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol at y dibenion a ddatgelwyd.
 • Yn cael ei phrosesu gyda mesurau diogelwch addas i ddiogelu eich gwybodaeth.

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data:

Mae ein gweithgareddau prosesu data yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a chyfraith Diogelu Data’r DU. Mae’r cyfreithiau hyn yn darparu’r seiliau cyfreithiol cyfreithlon (neu’r ‘amodau’) sy’n caniatáu i ni gasglu, storio a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Rydym yn dibynnu ar nifer o seiliau i brosesu eich gwybodaeth bersonol yn gyfreithlon fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol:

 • Pan fydd angen gwneud hynny er mwyn cyflawni ein Telerau ac Amodau neu i ddarparu ein Gwasanaethau i Chi.
 • Gyda’ch caniatâd — gallwch ei dynnu’n ôl ar unrhyw adeg.
 • Pan fo’n ofynnol i gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, gorchmynion llys, neu arfer ac amddiffyn hawliadau cyfreithiol.
 • Amddiffyn buddiannau hanfodol, eich un chi neu eraill, yn enwedig mewn sefyllfaoedd brys.
 • Pan fyddwch wedi cyhoeddi’r wybodaeth.
 • Er budd y cyhoedd pan fo angen.
 • Dilyn buddiannau cyfreithlon, boed yn eiddo i ni, eich un chi, neu drydydd parti, mewn modd sy’n parchu eich hawliau a’ch buddiannau.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn:

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau trwy bostio’r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost a / neu hysbysiad amlwg ar ein gwasanaeth, cyn i’r newid ddod yn effeithiol a diweddaru’r dyddiad “Diweddarwyd ddiwethaf” ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe’ch cynghorir i adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd am unrhyw newidiadau. Mae newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn yn effeithiol pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltwch â ni:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, gallwch gysylltu â ni ar: info@nziw.cymru